Główne cele szkoły:
1. Wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia (fizyczny, intelektualny, duchowy), wyrównujący jego szanse edukacyjne, przygotowujący do kontynuowania nauki w gimnazjum.
2. Zaspokojenie indywidualnych potrzeb ucznia, przede wszystkim w dziedzinie poznawczej, psychomotorycznej i emocjonalnej.
3. Bezpieczeństwo, promocja zdrowia i uniwersalnych wartości.
4. Rozwój i nowoczesność, reakcja na zmiany.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z rodzicami.
6. Wykwalifikowana kadra, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne: studia, kursy, szkolenia, konsultacje ze specjalistami, współpraca z zakładami kształcącymi nauczycieli i in.
Najważniejsze obszary działalności szkoły:
– odpowiednio przygotowane programy nauczania i wychowywania,
– stałe doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela,
– podtrzymywany etos nauczycielski,
– bogata oferta edukacyjna,
– promocja zdrowia,
– integracja środowiska,
– partnerska współpraca z innymi szkołami, wymiana młodzieży.
Szkoła umożliwia uczniom:
– wszechstronny rozwój i proces uczenia się,
– wyrównywanie deficytów rozwojowych, szans edukacyjnych,
– usprawnienie ruchowe na możliwie wysokim poziomie,
– kształtowanie osobowości zgodnie z przyjętym ideałem wychowania,
– przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Szkoła jest najważniejszą, publiczną instytucją kulturotwórczą, powinna być miejscem wzorowo zorganizowanej pracy. Wskazuje na umiejętność korzystania z dorobku poprzedników i pomnażania go, włączając uczniów w łańcuch pokoleń tworzących cywilizację europejską i kulturę narodową. Jako instytucja publiczna należy do uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby nie kojarzyła się z instytucją urzędową, musi mieć wyznaczony obszar odpowiedzialności dla nauczycieli, rodziców i uczniów, jednolity i ściśle sprecyzowany program, w ramach którego wyodrębnione byłyby zadania dla każdej ze stron. Zadania tematyczne integrujące rodziców, uczniów i nauczycieli przyjmują otwartą formę pracy szkolnej.

Integracja i edukacja sportowa
To główne kierunki działalności naszej szkoły, których celem jest zawsze dobro człowieka jako osoby. Do podstawowych wartości należy zaliczyć: uczciwość, sprawiedliwość, przyjaźń, szacunek dla drugiej osoby, kulturę słowa, obowiązkowość, dyscyplinę, wytrwałość, opanowanie. Poszanowanie zasad czystej gry i życia w zespole, uczy samodzielnego podejmowania zadań, ponoszenia skutków własnych decyzji i doświadczania na sobie ich dobrodziejstw lub błędów.
Poprzez sport uczymy dzieci systematyczności i pracowitości, a także jak radzić sobie z porażką. Doświadczenia zdobyte w rywalizacji sportowej sprzyjają głębszemu poznaniu siebie samego i kształtowaniu charakteru. Sport pomaga w zapobieganiu patologiom społecznym, a sportowa aktywność dziecka w wieku szkolnym sprzyja prawidłowemu rozwojowi biologicznemu. Systematyczny trening i uczestnictwo w zawodach sportowych, kształtują psychofizyczny model młodego człowieka, jego ambicję, wytrwałość, odporność, i systematyczność. Aktywność ruchowa służy podtrzymaniu zdrowia, sprawności fizycznej, wydolności i dobrego samopoczucia. Sport można uprawiać w różnym wieku i w różnych formach odpowiadającym potrzebom jednostki, jej zainteresowaniom i możliwościom. Uprawianie sportu kształci nawyki czynnego wypoczynku i integruje środowisko szkolne i lokalne. Celem jest upowszechnienie takich form aktywności fizycznej, które będą sprzyjać poprawie samopoczucia, podnosić aktywność i prowadzić do polepszenia stanu zdrowia.
Idea sportu jest podejmowana i prowadzona także przez stowarzyszenia społeczne, kluby środowiskowe. Sport szkolny może stanowić wstępny etap do dalszej kariery sportowej uzdolnionej młodzieży.
Olbrzymia rola sportu, także dla osób niepełnosprawnych, jest coraz bardziej zauważana. Osoby niepełnosprawne bez względu na poziom sprawności fizycznej, uczestniczą aktywnie w życiu sportowym. Nasza szkoła wychodzi z inicjatywami w tym zakresie, organizując imprezy sportowe z udziałem osób niepełnosprawnych, m.in. w ramach Dni Integracji, biorąc udział w podobnych, organizowanych przez inne szkoły, organizacje czy stowarzyszenia.
Edukację sportową realizujemy poprzez upowszechnienie wśród uczniów zajęć wychowania fizycznego w zwiększonym wymiarze godzin: do 10 godz. tygodniowo w klasach IV, w tym 1 godz. obowiązkowych zajęć na basenie. Celem tych klas jest zabezpieczenie niedostatku ruchu wśród dzieci młodzieży, którego nie rekompensują normalne zajęcie wychowania fizycznego w ramach obowiązującego dotychczas wymiaru godzin, gdzie występujący zbyt rzadko skuteczny bodziec ruchowy, nie jest w stanie podnieść poziomu sprawności i wydolności fizycznej i który nie może być przez to stymulatorem rozwoju fizycznego dzieci ani czynnikiem zwiększającym odporność organizmu na choroby. Ponadto uczestniczymy w imprezach i turniejach w różnych dyscyplinach sportowych, tj. pływanie, piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna, lekkoatletyka, biegi przełajowe, organizowanych przez inne placówki, kluby.

Klasy (oddziały) sportowe
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska sportowego i lokalnego, staraniem dyrekcji szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego, dzięki przychylności władz samorządowych powstała pierwsza klasa sportowa. Oddział ten powstał w oparciu o:
1. Porozumienie pomiędzy organem prowadzącym a klubami
2. Umowę zawartą pomiędzy dyrekcją szkoły a władzami klubu
3. Zatwierdzony arkusz organizacyjny na rok szkolny 2002/2003.
Dobranie do niej uczniów o podobnym poziomie umiejętności i sprawności fizycznej odbyło się na podstawie oceny sprawności fizycznej wszystkich uczniów klas III, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów ucznia), wg opracowanego regulaminu. Obejmuje on testy sprawności fizycznej, prognozowany rozwój somatyczny, uzyskiwane postępy w nauce i zachowaniu, ocenę stanu zdrowia dziecka.
W kolejnych latach utworzono ciąg klas sportowych IV-VI. Koncepcja tych klas jest wynikiem trzyletniego Projektu Zespołu Wychowania Fizycznego, włączonego do pięcioletniego Programu Rozwoju Szkoły. W każdym roczniku danej klasy jest po jednym oddziale z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. Aktualnie funkcjonują trzy klasy tego typu: IVa, Va, VIa, w rozbiciu na grupy: mini – piłka koszykowa chłopców i mini – piłka siatkowa dziewcząt.
Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje (dodatkowo stopień instruktora lub trenera danej dyscypliny sportowej), a w ramach godzin finansowanych przez kluby – specjaliści wyznaczeni przez klub, w uzgodnieniu ze szkołą.
W ramach obowiązkowych zajęć wf stwarzamy warunki do nauczania pływania, nabywania umiejętności gry we wszystkie zespołowe gry sportowe, właściwą stymulację rozwoju organizmu poprzez ćwiczenia gimnastyczne i lekkoatletyczne, kształtujemy prawidłowe nawyki do korzystania z nabytych umiejętności w życiu codziennym w ramach spędzania wolnego czasu, kształtujemy zainteresowania i wzbudzamy motywację do systematycznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych, sportach całego życia oraz wyrabiania pozytywnych postaw wobec sportowej sfery aktywności ludzkiej. Stwarzamy możliwości do zdrowego współzawodnictwa sportowego na szczeblu klasy, szkoły, miasta i wielu innych formach rywalizacji sportowej, gdzie dzieci mogą skonfrontować nabyte umiejętności ruchowe z grupami rówieśniczymi innych szkół.
Obserwując ich postępy w nauce, od kiedy istnieją klasy z rozszerzonym programem nauczania, zawsze dzieci z tych klas znajdują się w czołówce klas pod względem średniej ocen.

Głównym celem programów jest promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia poprzez:
– nauczanie dzieci jak dbać o zdrowie własne i innych ludzi,
– uświadamianie znaczenia zdrowia i potrzeby ruchu,
– wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
– ukazywanie zdrowotnych efektów właściwej aktywności fizycznej,
– wdrażanie wiadomości dotyczących historii sportu, zasad fair play, współdziałania jednostki w grupie sportowej.

Prowadzimy klasy sportowe o profilu:
– Mini- piłka siatkowa dziewcząt
– Mini- piłka koszykowa chłopców
– Pływanie
– Lekkoatletyka

Do 16 października 2012 r. klasy sportowe działały na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego realizując programy szkolenia w określonych dyscyplinach sportowych. W obowiązującym rozporządzeniu MEN z dnia 15 października 2015 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, „klasy”(sportowe), zamieniono na „oddziały”.
Naboru do tych klas dokonujemy spośród uczniów klas III na podstawie badań ustalonych z medycyną sportową, specjalistycznych testów i prób wydolnościowych, opracowanych przez specjalistów wychowania fizycznego, wyników sprawdzianu sprawności fizycznej.
Zajęcia sportowe prowadzone są pod patronatem klubów oraz w ramach zajęć prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”.
Założenia programowe tych klas są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Szczegółowy program rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu przygotowują wiodące kluby sportowe w mieście. Klasy te realizują zmodyfikowany program wychowania fizycznego, rozszerzony o większą liczbę zajęć, głównie z mini piłki siatkowej i koszykowej. W ich realizacji istnieje ścisła współpraca naszej szkoły z funkcjonującymi w Kwidzynie klubami: MTS „BASKET” i MMTS sekcja piłki siatkowej, KOP-RODŁO.

Zasady funkcjonowania oddziału sportowego:
kształci dzieci o szczególnych uzdolnieniach ruchowych. Program szkolenia sportowego w tygodniowym wymiarze 10 godzin zajęć wychowania fizycznego jest realizowany równolegle z programem nauczania właściwym dla szkoły. Uczniowie są jednocześnie zawodnikami klubu, który objął patronat nad klasą.

Do obowiązków klubu należy:
– zapewnienie właściwej kadry szkoleniowej,
– zapewnienie opieki lekarskiej,
– merytoryczny nadzór nad szkoleniem sportowym,
– zgłoszenie zawodników do rozgrywek państwowych,
– zapewnienie transportu na zawody sportowe,
– wyposażenie klasy w sprzęt sportowy,
– dofinansowanie do wyjazdów na obozy sportowe,
– pomoc w poszukiwaniu sponsorów dla szkoły.

Do obowiązków szkoły należy:
– objęcie uczniów pełnym procesem dydaktyczno-wychowawczym;
– koordynacja zajęć – dydaktycznych z zajęciami sportowymi,
– stworzenie uczniom warunków umożliwiających godzenie zajęć sportowych z nauką, poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych,
– dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia materiału programowego przez uczniów na zajęciach lekcyjnych,
– udostępnianie bazy sportowej szkoły do realizacji procesu szkolenia,
– organizacja obowiązkowych zajęć na basenie,
– kształcenie i rozwój zainteresowań oraz zdolności sportowych,
– unowocześnianie bazy sportowej szkoły na miarę potrzeb i środków,
– organizację obozów sportowych,
– wyjazdy w ramach wymiany sportowej,
– wykwalifikowaną kadrę trenerską i pedagogiczną.

Zasady współpracy oraz obowiązki szkoły i klubu określa umowa pomiędzy stronami.

Kryteria naboru:
– Bardzo dobry stan zdrowia
– Zaliczenie testu sprawnościowego z danej dyscypliny sportowej
– Dobre wyniki w nauce, zachowaniu

Wymagane dokumenty:

– Podanie (zgoda) rodzica lub prawnego opiekuna dziecka
– Opinia wychowawcy. kl. III
– Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu

Informacje dotyczące naboru uczniów do klas sportowych szkoły podstawowej określa regulamin.

EDUKACJA – SPORT – INTEGRACJA – NOWOCZESNOŚĆ
Najważniejszym celem szkoły jest dobro i wszechstronny rozwój ucznia.

Do osiągnięcia tego celu podejmowane będą następujące działania:
1. Utrzymanie koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój ucznia. KAŻDEMU DZIECKU NAPRZECIW
Planowe i systemowe diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań uczniów.
Wyższe wyniki sprawdzianu po klasie VI i badań zewnętrznych.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych.
Organizowanie procesu kształcenia i uczenia się w warunkach sprzyjających kształtowaniu umiejętności i postaw, niezbędnych w dalszych procesach edukacyjnych (model absolwenta).
Kontynuacja projektów edukacyjnych i przedsięwzięć w zakresie integracji z osobami niepełnosprawnymi (dni integracji, kongresy).
Realizacja innowacji pedagogicznych związanych z priorytetami szkoły w dziedzinie integracji i sportu, zmierzających do wyższych efektów kształcenia.
Szersze wdrażanie kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii- edukacja przez ruch; stosowanie metod origami w edukacji.

Rozszerzanie metod pracy, wdrożenie idei SNOEZELEN.

Rozwój szkoły w kierunku promocji zdrowia: Szkoła promująca zdrowie.
2. Kompleksowe zarządzanie jakością (Total Qality Management) TQM
Sprawne funkcjonowanie szkolnego systemu zapewnienia jakości.
Monitorowanie i ewaluacja pracy szkoły w celu podwyższania jej jakości pracy.
Udoskonalenie procedur szkolnych.
Zapewnienie zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków (dyżury szkolne, monitoring, analiza wypadkowości w szkole)
Poprawa bazy dydaktycznej (pozyskiwanie środków Strukturalnych Funduszy Europejskich).
Doskonalenie oferty edukacyjnej szkoły (zajęcia dodatkowe).
3. Działania promocyjne szkoły w celu utrzymania jej dobrego wizerunku w środowisku
Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym w celu kształtowania pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich (organizacja pedagogizacji, organizacja wsparcia).
Współpraca z mediami w celu promocji działań szkoły i pozyskiwaniu uczniów.
Współpraca z przedszkolami i szkołami z terenu miasta i powiatu oraz placówkami integracyjnymi w Polsce w celu wymiany doświadczeń i promocji działań.
Wzmocnienie roli kulturotwórczej, organizacja dni otwartych, happeningów, imprez środowiskowych w celu prezentacji osiągnięć szkoły.
Podtrzymywanie tradycji szkoły, organizacja jubileuszu szkoły.
Działania szkoły promowane na stronie internetowej, wydawanie folderów o szkole, ulotki reklamujące szkołę, gazetka szkolna, kroniki.
Współtworzenie polityki oświatowej w mieście Kwidzynie.
Plan zadań strategicznych
Wdrożenie i realizacja innowacji pedagogicznych.
Wdrożenie i realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego Dobry Wybór.
Udoskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, procedur szkolnych.
Rozszerzenie programu współpracy z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami instytucjami w zakresie kształcenia integracyjnego.
Rozbudowa i zwiększenie atrakcyjności internetowej strony szkoły.
Przygotowanie Jubileuszu Szkoły.
Wdrożenie idei SNOEZELEN.
Przystąpienie do programów SUS, e-twenning.
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
Pozyskanie pomieszczeń piwnicznych szkoły.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli; przygotowanie do przyjęcia dzieci z autyzmem, wykształcenie tyflpoedagoga.
Kontynuacja Dni Integracji, Dni Otwartej Szkoły, Kongresów Pedagogów Pracujących na rzecz Integracji.
Organizowanie kół zainteresowań uczniów wg propozycji dzieci i ich rodziców; włączanie rodziców.
Systematyczna analiza i ocena organizacji procesu kształcenia pod kątem wspomagania procesu nauczania i uczenia się, z uwzględnieniem odpowiedniej liczby godzin rewalidacji.
Wydawanie gazetki szkolnej.
Rozwój i promocja biblioteki szkolnej, Centrum Informacji Szkolnej.
Zwiększenie zasobów multimedialnych i dostępności do komputerów; rozwój kawiarenki internetowej.
Rozwój szkoły w kierunku promocji zdrowia.
Zdobywanie kolejnych certyfikatów.

Opracowała:
Dyrektor Szkoły
Lidia Nowacka