Korzystanie z terenu szkoły, pomieszczeń szkolnych.

 1. Uczeń podczas pobytu w szkole jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w niej regulaminów i procedur.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
 3. Podczas zajęć szkolnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów korzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą przebywać na terenie przyszkolnym wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.
 4. Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Na boisku szkolnym dzieci do lat siedmiu mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Na terenie szkoły zabrania się:
 7. a) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt,
 8. b) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 9. c) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
 10. d) palenia papierosów,
 11. e) spożywania napojów alkoholowych,
 12. f) palenia ognisk,
 13. g) niszczenia mienia szkoły ( za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę, lub jej prawni opiekunowie ),
 14. h) niszczenia zieleni,
 15. i) zaśmiecania terenu,
 16. j) wulgarnego zachowania,
 17. k) jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami,
 18. l) przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, laserów itp.,
 19. m) fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich zgody.
 20. Osoby znajdujące się na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. W przypadku naruszenia jego postanowień będą pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej.

 

Korzystanie ze szkolnego placu zabaw

 1. Przy szkole znajduje się plac zabaw dla uczniów, którego użytkowanie określone jest regulaminem.
 2. Wszyscy użytkownicy placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania jego regulaminu.
 3. Klasy I-III mające lekcję wychowania fizycznego korzystają w pierwszej kolejności z pomieszczeń gimnastycznych, następnie z boiska sportowego dla klas I-III. Jeśli ww. miejsca są niedostępne nauczyciel może zrealizować sportowe zajęcia edukacyjne na terenie placu zabaw.
 4. Na placu zabaw organizowane są zajęcia rekreacyjne dla ograniczonej liczby dzieci. Dopuszcza się ilość uczniów w liczbie ok. 75 tj. trzech klas lub grup świetlicowych.
 5. Nauczyciele sprawują opiekę na placu zabaw w sposób czynny, pozwalający im na obserwację wszystkich swoich podopiecznych.

 

Zasady przebywania w budynku szkoły.

 1. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem gospodarczych oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą, zgodą i pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki i pracowni szkolnych (komputerowej, fizyczno- chemicznej) oraz zasad korzystania ze sprzętu i wyposażenia tych pomieszczeń podane są w odrębnych regulaminach.
 3. Przebywając w pracowni komputerowej należy przestrzegać jej regulaminu, pamiętając o obowiązku wpisywania się do rejestru korzystania z pracowni komputerowej.
 4. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły i używanie go zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 5. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowo-dowana została rozmyślnie przez ucznia rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia.