Podstawa prawna:

 • 7 ust.1 załącznika nr2 i § 9 ust.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001r.; art.43 ust.1 ustawy o ruchu drogowym. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat. W innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.
 1. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od pracy świetlicy szkolnej lub planu zajęć dziecka).
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
 4. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od godziny 6.30 do godziny 16.30.
 5. Dzieci z klas I-III przyprowadzane są przez nauczyciela do sali lekcyjnej ze świetlicy oraz miejsca wyznaczonego na holu głównym szkoły (gdzie ustawiają się po dzwonku na lekcję).
 6. Odbiór dziecka ze szkoły po skończonych zajęciach dydaktycznych, wyjściach i wycieczkach szkolnych:
 7. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemne deklaracje dotyczące upoważnień do odbioru ich dziecka ze szkoły, przez wskazane przez nich osoby. Informacje te powinny zostać umieszczone w „Teczce wychowawcy” oraz dzienniku lekcyjnym.
 8. Uczeń, po skończeniu 7-go roku życia, może samodzielnie udać się do domu, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych)- oświadczenia te wychowawca przechowuje w „Teczce wychowawcy” przez okres całego roku szkolnego. W dzienniku lekcyjnym umieszcza listę uczniów, którzy posiadają zgodę na samodzielny powrót do domu.
 9. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu lub chęć zwolnienia go z części zajęć musi być udokumentowany pisemnym oświadczeniem rodzica (opiekuna prawnego) -wzór dostępny na stronie internetowej szkoły. Uczeń, w dniu jednorazowego samodzielnego powrotu do domu lub zwolnienia z zajęć, przekazuje oświadczenie wychowawcy klasy lub nauczycielowi, który prowadzi ostatnią lekcję (dokument przechowywany jest w dzienniku).
 10. Po skończonych zajęciach dydaktycznych nauczyciel sprowadza uczniów do szatni, oddaje pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub osób przez nich upoważnionych. Zezwala na opuszczenie szkoły uczniom, którzy mają zgodę na samodzielny powrót do domu. Odprowadza do świetlicy uczniów korzystających z opieki świetlicowej, odnotowuje ich obecność na stosownej liście.
 11. Po powrocie uczniów z wyjścia lub wycieczki szkolnej nauczyciel opiekujący się nimi wprowadza ich na teren szkoły. Oddaje pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub osób przez nich upoważnionych. Zezwala na opuszczenie szkoły uczniom, którzy mają zgodę na samodzielny powrót do domu. Pozostałych uczniów odprowadza do świetlicy, wpisuje ich obecność na listę uczestników zajęć świetlicowych.
 12. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Nie może również przejawiać zachowań agresywnych.
 13. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun prawny) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub jest agresywny należy:
 14. nakazać osobie tej opuścić teren szkoły,
 15. wezwać do szkoły drugiego rodzica (opiekuna prawnego),
 16. jeżeli wezwanie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) nie jest możliwe, a nietrzeźwy/agresywny rodzic (opiekun) odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu policji. Nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową o zaistniałym zdarzeniu.
 17. W przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) należy:
 18. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka lub opiekunami prawnymi,
 19. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka
 20. po wyczerpaniu wszelkich możliwości skontaktowania się z rodzicami należy powiadomić dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o ewentualnym powiadomieniu policji – nauczyciel sporządza notatkę służbową zaistniałej sytuacji.
 21. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odwozić lub odprowadzać dziecka do domu.
 22. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć lub iść samodzielnie do domu na podstawie telefonu od jego rodziców.
 23. W przypadku złego samopoczucia ucznia w szkole wychowawca klasy, sekretarz lub pielęgniarka szkolna informują telefonicznie rodzica (opiekuna prawnego) o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może osobiście odebrać chorego dziecka ze szkoły wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
 24. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą pisemnie upoważnić do odbioru dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło 10-ty rok życia. W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne pisemne oświadczenie woli w tym przedmiocie.
 25. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą lub nieletnią.
 26. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. Odbiór dziecka ze świetlicy:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są odbierać dzieci w godzinach pracy świetlicy.
 2. Na początku roku szkolnego wychowawca świetlicy szkolnej zobowiązany jest zebrać od rodziców (prawnych opiekunów) pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu oraz dane dotyczące osób upoważnionych do jego odbioru.
 3. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone orzeczeniem sądowym.
 4. Rodzice dzieci powyżej 7-go roku życia mogą złożyć pisemną deklarację o samodzielnym powrocie dziecka do domu. Deklaracja może być jednorazowa (na dany dzień/ tydzień) bądź obejmować okres całego roku szkolnego.
 5. W sytuacji, gdy rodzic lub opiekun prawny nie zgłosi się po dziecko po zakończeniu zajęć w świetlicy nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z nim telefonicznie.
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole przez 30 min. Po tym czasie powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, a ten stosowne organy. Szkoła ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz zapewnienia mu dalszej opieki. Fakt znacznego spóźnienia rodziców powinien być odnotowany w dzienniku zajęć świetlicy.
 7. Kilkukrotne nieodebranie dziecka w godzinach pracy świetlicy może skutkować decyzją dyrektora szkoły o zawieszeniu lub skreśleniu dziecka z listy uczestników świetlicy.
 8. Wychowawca świetlicy odmawia wydania dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nauczyciel powiadamia telefonicznie drugiego rodzica. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy do momentu przyjścia innej upoważnionej do tego osoby. Fakt niewydania dziecka niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły.
 9. Odbiór dzieci po skończonych zajęciach na basenie:
 10. Na początku roku szkolnego wychowawca lub nauczyciel zastępujący zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemne deklaracje, określające sposób powrotu dziecka z pływalni do domu lub do szkoły oraz dane dotyczące osób upoważnionych do jego odbioru.
 11. Postępowanie dotyczące odbioru dziecka po zajęciach na pływalni jest identyczne jak w przypadku odbioru ze świetlicy.

 

Przyprowadzanie i odprowadzanie na lekcje dzieci uczęszczających do świetlicy

 1. Wychowawca klasy uczniów klas I-III jest zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia dzieci na lekcje ze świetlicy szkolnej, uczniowie klas starszych samodzielnie udają się do świetlicy.
 2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel np. religii, języka angielskiego, jest on zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia uczniów klas I-III.
 3. Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy (lub przed przekazaniem uczniów wychowawcy klasy) nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci.
 4. W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić na dyżurce pisemną informację o zaistniałej zmianie.