I Przyjmowanie skarg i wniosków:

 1. Skargi i wnioski może przyjąć: wychowawca klasy, nauczyciel, pedagog szkolny, kierownik świetlicy, zastępcy dyrektora i dyrektor szkoły.
 2. Skarga lub wniosek niezwłocznie przekazywany jest dyrektorowi szkoły.
 3. Każdy wniosek lub skarga podlega rejestracji w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach pracy administracyjnej.
 4. Skarga lub wniosek ma formę pisemną lub ustną (telefoniczną ), może być zgłoszona osobiście, telefonicznie lub pocztą.
 5. Skargi lub wnioski ustne wymagają sporządzenia notatki przez przyjmującego i potwierdzenie jej w późniejszym czasie przez osobę zgłaszającą.

II Załatwianie skarg i wniosków: 

 1. Skarga lub wniosek rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od jej złożenia.
 2. Skarga lub wniosek wymagający dodatkowego wyjaśnienia mogą być rozpatrywane w terminie 30 dni.
 3. Skargę lub wniosek załatwia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wskazana.
 4. Załatwiający skargę lub wniosek przygotowuje notatkę służbową, która zawiera informacje: czego dotyczy skarga lub wniosek, kto składa, jak została załatwiona, w jakim terminie.
 5. Załatwiający skargę lub wniosek, w ustalonym terminie, wysyła pisemną odpowiedź osobie składającej.
 6. Jeżeli skarga lub wniosek były złożone z adnotacją „ do wiadomości…” to kopie odpowiedzi wysyła się do osób wskazanych.

III Tryb odwoławczy:

 1. Wszelkie sprawy sporne w załatwianiu skarg i wniosków rozpatruje organ wyższego rzędu:
  1. dla wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, kierownika świetlicy, zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły,
  2. dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Przy odwołaniach obowiązuje zachowanie drogi służbowej.
 3. Wszelkie odwołania sporządza się w formie pisemnej i rejestruje się w sekretariacie szkoły.

IV Dokumentacja dotycząca skarg i wniosków:

 1. Rejestr skarg i wniosków znajdujący się w sekretariacie szkoły.
 2. Oryginały skarg i wniosków oraz kopie odpowiedzi w dokumentacji szkoły.
 3. Roczne sprawozdanie z załatwiania skarg i wniosków w protokole Rady Pedagogicznej.