1.  Zajęcia edukacyjne
 • Prowadzenie i odbywanie zajęć w każdej klasopracowni i sali gimnastycznej powinno być zgodne z zasadami bhp i z regulaminem obowiązującym w tych pomieszczeniach.
 • Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni oraz z zasadami bhp.
 1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel .
 • Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych.
 • Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania nieobecności uczniów w dzienniku lekcyjnym.
 • Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien zadbać o właściwe oświetlenie.
 • Po zakończeniu lekcji nauczyciel, wychodząc z sali, uchyla okno (bądź okna w zależności od temperatury na zewnątrz) w celu wywietrzenia sali.
 • Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.
 • W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nauczyciel musi wyjść z sali ze względów zdrowotnych , zgłasza ten fakt nauczycielowi z sali obok (sytuacja taka nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za uczniów). Nauczyciel z sali obok łączy klasy i sprawuje opiekę nad uczniami.
 • Uczniów, którzy muszą skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo.
 • W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły.
 1.  Usprawiedliwianie nieobecności, zwolnienia uczniów z lekcji, odwołania lekcji
 • Uczeń jest zobowiązany natychmiast po powrocie ze zwolnienia do szkoły okazać wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności.
 • Również zwolnienie ucznia z lekcji na prośbę rodzica odbywa się poprzez wpis informacji o tym w dzienniczku ucznia lub poprzez dziennik Librus. Dopuszcza się przyjmowanie zwolnień z lekcji na kartce napisanej przez rodzica. Wychowawca parafuje informację, z którą się zapoznał i zatrzymuje kartkę do dnia następnego. Forma pisemna zwolnienia stanowi dowód, że rodzice wiedzą o wcześniejszym opuszczeniu szkoły przez dziecko. Zwolnienie z lekcji traktowane jest jak nieobecność usprawiedliwiona.
 • Informacje o skróceniu lekcji bądź odwołaniu pierwszej lub ostatniej lekcji wynikającej z planu danej klasy są przekazywane do wiadomości rodziców poprzez dziennik Librus i dzienniczek ucznia. Rodzic jest zobowiązany do codziennego sprawdzania informacji w dzienniku elektronicznym i dzienniczku oraz potwierdzenia informacji podpisem. Brak podpisu lub odczytania informacji w dzienniku elektronicznym nie zwalnia rodzica z odpowie-dzialności za zapewnienie bezpieczeństwa dziecku. W razie wystąpienia takiej sytuacji w danym dniu, wychowawca klasy ma obowiązek telefonicznie poinformować wszystkich rodziców. W sytuacji nie możności skontaktowania się z rodzicem, dziecko wolną lekcję musi spędzić w szkole pod opieką nauczyciela.
 1.  Odwołanie zajęć pozalekcyjnych
 • Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel (wpis do dzienniczków ucznia i dziennika elektronicznego).
 • W przypadku choroby lub nagłej nieobecności nauczyciela w pracy, za odwołanie zajęć w kolejnych dniach odpowiadają dyrektor i wychowawcy (przez dziennik elektroniczny, w formie pisemnej lub telefonicznej).
 • Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i podczas tych zajęć odpowiada organizator .
 • Za odwołanie zajęć nauczania indywidualnego odpowiada nauczyciel prowadzący.
 1. Przerwa między lekcjami
 • Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów. Nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów.
 • Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy, to dyżur za niego pełni nauczyciel – zastępca wyznaczony przez dyrektora.
 • Organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli opracowuje dyrektor.
 1. Apele i uroczystości szkolne
 • Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek: sprawdzić obecność uczniów w klasie, przypomnieć o obowiązku kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej.
 • Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, gdzie uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas.