I. CELE PROCEDURY

 1. ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły,
 2. przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka,
 3. udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka,
 4. inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły,
 5. tworzenie partnerskiej atmosfery,
 6. realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę,
 7. ułatwianie monitorowania przyjętych zasad.

II. PRZEDMIOT PROCEDURY

Kontakt z rodzicami – uzyskanie informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych.

III. KOGO DOTYCZY PROCEDURA:

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna.

IV. OPIS PROCEDURY

 1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym i dyrektorem jest szkoła.
 2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, najpóźniej do 15 września każdego roku szkolnego.
 3. Spotkania odbywają się w formach:
 • zebrań ogólnych z rodzicami,
 • zebrań klasowych z rodzicami,
 • indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem lub dyrektorem
 • innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły, w tym dni otwartej szkoły.
 1. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (np. poprzez telefon do szkoły).
 2. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).
 3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga biblioteka szkolna. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane.
 4. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego.

O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem i podaniem informacji zwrotnej). Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych przypadkach.

 1. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
 2. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.
 3. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.
 4. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
 • zebrań z rodzicami,
 • pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,
 • indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły,
 • odwiedzin w domu wychowanka po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica lub bez zgody np. przy braku kontaktu z rodzicami,
 • podczas wywiadówek i dni otwartych szkoły.
 1. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest wybór klasowej rady rodziców oraz zapoznanie rodziców ze:
 • statutem szkoły,
 • programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły,
 • planem wynikowym i planem wychowawczym klasy oraz planem współpracy z rodzicami,
 • wewnątrzszkolnym systemem oceniania ,
 • procedurami przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 • postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,
 • informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.
 1. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:
 • najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami,
 • największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ,
 • najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędnych do ich uzupełnienia,
 • z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,
 • udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazać osoby, instytucje, które to uczynią.
 1. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:
 • dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
 • publicznego czytania ocen,
 • używania nazwisk przy przykładach negatywnych,
 • podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców,
 • nieograniczonego udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego.
 1. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:
 • wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,
 • pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych,
 • udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp.,
 • uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny,
 • wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,
 • – pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.
 2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu zebrania z rodzicami.
 3. Pedagog szkolny zobowiązany jest do:
 • przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektora szkoły),
 • wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów,
 • zapoznawania rodziców z ofertą szkół ponadgimnazjalnych,
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego harmonogramu,
 • udziela pomocy wychowawcom w kontaktach z rodzicami,
 • przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców wg przyjętego harmonogramu.
 1. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:
 • uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy,
 • przeszkadzanie w czasie lekcji,
 • telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
 • zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu.
 • zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.
 1. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:
 • wychowawcy klasy,
 • dyrektora,
 • Rady Pedagogicznej,
 • organu nadzorującego szkołę,
 • organu prowadzącego szkołę.

V. WYKAZ MATERIAŁÓW I D DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE PRACY, ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE PRACY

 1. Odnotowanie obecności rodziców w dzienniku lekcyjnym w części do tego przeznaczonej.
 2. Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku pedagoga (należy podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia).