1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice/prawni opiekunowie u wychowawcy/ nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Wychowawca usprawiedliwia na podstawie:
 • pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (pismo, wiadomość przez dziennik elektroniczny);
 • zwolnienia lekarskiego;
 • zwolnienia przez nauczyciela-opiekuna (jeśli dziecko reprezentuje szkołę np. w zawodach sportowych lub w konkursach i imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych).
  1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych dokonywane jest w formie pisemnej przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia zawierającej: powód nieobecności, wskazanie czasu nieobecności.
  2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka nie później niż do 10 następnego miesiąca od jego powrotu do szkoły.
  3. Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawcę o nieobecności długotrwałej, tj. trwającej powyżej 1 tygodnia nauki szkolnej przed okresem absencji dziecka.
  4. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonych zajęciach.
  5. W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej reprezentowaniem szkoły w zawodach, konkursach, olimpiadach etc. wpisuje się właściwą adnotację w dzienniku.
  6. Nauczyciel, który zaobserwuje wybiórczą absencję ucznia na swoim przedmiocie zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o fakcie wychowawcę klasy. Wspólnie z wychowawcą przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przeciwdziałania problemowi.
  7. W przypadku dalszego opuszczania przez ucznia lekcji o fakcie informowani są rodzice ucznia.
  8. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej wynoszącej 2 tygodnie w miesiącu (pomimo rozmów prowadzonych z rodzicami ucznia), dyrektor szkoły rozpoczyna postępowanie administracyjne i kieruje do rodziców pismo- upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne z wyznaczeniem terminu oraz informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
  9. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor Szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu prowadzącego szkołę. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie. Postępowanie może być wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia w sprawie regularnego posyłania ucznia na zajęcia szkolne.