Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie

Pobierz w formacie docx

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1534);

§1

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§2

 1. Rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego wraz z kopią opinii lub orzeczenia. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Procedury.
 2. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku w trzech egzemplarzach. Wzór decyzji określa załącznik nr 2 do Procedury.
 3. Rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń odbiera pierwszy egzemplarz decyzji dyrektora w sekretariacie szkoły.
 4. Drugi egzemplarz decyzji wychowawca klasy dołącza do arkusza ocen ucznia.

5.Trzeci egzemplarz decyzji pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia.

§3

1.Wychowawca klasy informuje o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego nauczyciela, który zgodnie z przydziałem zajęć w danym roku szkolnym prowadzi zajęcia edukacyjne z tego języka ze zwalnianym uczniem.

2.Wychowawca klasy w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona”.

§4

 1. Uczeń zwolniony z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.
 2. W szczególnych przypadkach, gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie:
 3. a) pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku ucznia niepełnoletniego – złożonego w sekretariacie szkoły i podpisanego w obecności dyrektora szkoły lub osób przez niego upoważnionych. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do Procedury.
 4. b) pisemnego wniosku pełnoletniego ucznia – złożonego w sekretariacie szkoły i podpisanego w obecności dyrektora szkoły lub osób przez niego upoważnionych. Wzór wniosku określa załącznik nr 4 do Procedury.
 5. Dyrektor szkoły po rozpoznaniu wniosku wyraża zgodę bądź nie wyraża zgody na zwolnienie ucznia z obecności na zajęciach edukacyjnych.
 6. Fakt zapoznania z decyzją dyrektora, o której mowa w ust. 3 podpisują wychowawca klasy oraz nauczyciel języka obcego nowożytnego w sekretariacie szkoły. Na życzenie wychowawcy i nauczyciela języka obcego nowożytnego decyzja, o której mowa w ust. 3 może być wydana w formie kopii.
 7. Uczniom korzystającym ze zwolnienia z obecności na zajęciach w dzienniku lekcyjnym zaznaczana jest nieobecność usprawiedliwiona.

§5

W przypadku decyzji odmownej w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego rodzicowi ucznia (prawnemu opiekunowi) lub pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni.

 

Dyrektor Szkoły

Lidia Nowacka

 

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1.Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

Załącznik nr 2.Wzór decyzji dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

Załącznik nr 3. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o zwolnienie ucznia z konieczności obecności ucznia na zajęciach drugiego języka obcego nowożytnego w przypadku zwolnienia z nauki tego języka, gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu.

Załącznik nr 4.Wniosek pełnoletniego ucznia o zwolnienie z konieczności obecności ucznia na zajęciach drugiego języka obcego nowożytnego w przypadku zwolnienia z nauki tego języka, gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu.

 

 Załącznik nr 1

do Procedury uzyskiwania zwolnień

z nauki drugiego języka obcego

w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie

 

 

Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

 

 

……………………………………………………………..

imię i nazwisko rodzica ucznia

 

…………………………………………………………….

 

……………………………………………………………

adres zamieszkania

Kwidzyn, dnia ………………………………..

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi

Władysława Gębika w Kwidzynie

 

 

Proszę o zwolnienie ……………….……………………………………………………….. ucznia/uczennicy klasy ……………

imię i nazwisko

urodzonej/urodzonego ……………………………….. w ……………………………………….

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na cały etap edukacyjny na podstawie opinii/ orzeczenia*

wydanej przez ……….……………………………………………………… nr…………… z dnia …………………….

W załączeniu przedstawiam kopię opinii/ orzeczenia*.

 

…………………………………………………….

czytelny podpis rodzica ucznia

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do Procedury uzyskiwania zwolnień

z nauki drugiego języka obcego

w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie

……………………………………………….

pieczęć szkoły

 

Nr ………………………………………….

znak sprawy

 

Państwo

……………………………………………………………..

imię i nazwisko rodzica ucznia

……………………………………………………………

adres zamieszkania

 

DECYZJA nr ……………….. /20……………….

DYREKTORA SZKOŁY

W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.                  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2015 poz. 843) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1534),*

 

na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) ……………………………………………………………………….

imię i nazwisko

oraz zgodnie z ………………………………………………………………………………………………………………………….

 nazwa opinii lub orzeczenia

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………..

 nazwa i siedziba poradni

 

z w a l n i a m

 

ucznia/ uczennicę klasy …………. Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie …………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko

urodzonego/urodzoną ……………………………….. w ……………………………………….

z nauki drugiego języka obcego na czas ……………………………………………………………………………………….

W godzinach zajęć z drugiego języka obcego uczeń/ uczennica przebywa wraz z klasą pod opieką nauczyciela uczącego języka. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, zgodnie z oświadczeniem, opiekę nad uczniem/uczennicą przejmuje …………………………………… Procedura uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie dostępna jest na stronie internetowej szkoły.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

………………………………..……………….

 

Otrzymują:                                                                                                                     podpis i pieczątka dyrektora szkoły

1) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia

2) nauczyciel drugiego języka obcego

3) wychowawca klasy

4) a/a

 

 

Załącznik nr 3

do Procedury uzyskiwania zwolnień

z nauki drugiego języka obcego

w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie

 

Wniosek o zwolnienie z konieczności obecności ucznia

na zajęciach drugiego języka obcego nowożytnego

 

……………………………………………………………..

imię i nazwisko rodzica ucznia

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

adres zamieszkania

 

 

Kwidzyn, dnia ………………………………..

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi

Władysława Gębika w Kwidzynie

W związku ze zwolnieniem syna/córki* …………………………………………………………… ucz. klasy ………….. z nauki drugiego języka obcego nowożytnego zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/córki*                        z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one pierwszymi lub ostatnimi zajęciami           w danym dniu: ………………………………………………………………………………………………………………………….

wpisać dni tygodnia i godziny zajęć

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo syna/córki w tym czasie.

 

…………………………………………………….

czytelny podpis rodzica ucznia

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*

 

…………………………………………………

data i podpis dyrektora

…………………………………………………………

data i podpis wychowawcy

 

…………………………………………………………

data i podpis nauczyciela języka obcego

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 4

do Procedury uzyskiwania zwolnień

z nauki drugiego języka obcego

w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie

 

Wniosek o zwolnienie z konieczności obecności ucznia

na zajęciach drugiego języka obcego nowożytnego

 

……………………………………………………………..

imię i nazwisko pełnoletniego ucznia

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

adres zamieszkania

 

 

Kwidzyn, dnia ………………………………..

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Władysława Gębika w Kwidzynie

 

W związku ze zwolnieniem mnie ………………………………………………………………….. ucz. klasy ……………. z nauki drugiego języka obcego nowożytnego zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wpisać dni tygodnia i godziny zajęć

Jestem osobą pełnoletnią i biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za moje bezpieczeństwo   w tym czasie.

 

……………………………………………………….

czytelny podpis ucznia

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*

…………………………………………………

data i podpis dyrektora

…………………………………………………………

data i podpis wychowawcy

 

…………………………………………………………

data i podpis nauczyciela języka obcego

 

 

*niepotrzebne skreślić