Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje i terminy

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu oraz tryb ustalania dostosowań;

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty 2023/2024

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

Termin główny

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU

14 maja 20234 r. (wtorek) – godz. 9:00

język polski 120 minut

15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

matematyka 100 minut
16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 język obcy

90 minut

Termin dodatkowy

DZIEŃ

PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

język polski 120 minut
11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 matematyka

100 minut

12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00 język obcy

90 minut

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU

 • Egzamin odbywa się w wyznaczonych wcześniej salach egzaminacyjnych. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatche, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnieńdotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

W  przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
 • zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

ZADANIA NA EGZAMINIE

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów  – https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

Wyniki i zaświadczenia

3 lipca 2024 r. uczniowie otrzymają zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem:

 

EGAMIN ÓSMOKLSISTY – MOŻLIWE DOSTOSOWANIA

I   Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

II   Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty1 , uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

 1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 4. chory lub niesprawny czasowo oraz uczeń z chorobami przewlekłymi
 5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się , w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 6. uczeń który w roku szkolnym 2023/2024 był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na:
 7. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 8. zaburzenia komunikacji językowej
 9. sytuację kryzysową lub traumatyczną
 10. uczeń o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
 11. uczeń – obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WAŻNE TERMINY

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 16 października 2023 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań, nie później niż do 28 września 2023 r.

Do 21 listopada 2023 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.  Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 24 listopada 2023 r. 

Do 30 kwietnia 2024r. – Złożenie do dyrektora szkoły wniosku przez rodziców ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, z prośbą o poinformowanie okręgowej komisji egzaminacyjnej o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Więcej informacji pod adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Kwidzyn, 27/09/2023 r.