REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
w Kwidzynie

 

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu –  jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas VI-VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność gospodarowania czasu,
 • empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista (pozytywna opinia wychowawcy, brak uwag, akceptacja zespołu wychowawczego)

Prawa wolontariusza

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 •  Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 • Członkowie wolontariatu muszą wykazać na karcie działań przynajmniej  kilka inicjatyw dające w sumie 30 przepracowanych godzin lub zdobyć 30 punktów za wykonane zadania.
 • Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 • Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 • Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 • Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 • Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  • zasada troski o los słabszych
  • zasada prawdy , przyjaźni, życzliwości
  • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły
 • Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 • Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu.
 • Wolontariusze  prowadzą kartę działań.

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwałę na forum szkoły,
 • uwagi pozytywne

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań  w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

 

SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY DZIAŁANIA

 • Pomoc w organizacji imprez szkolnych ( m.in. dni otwarte dla przedszkolaków)
 • Udział w akademiach, uroczystościach szkolnych
 • Organizowanie zabaw i gier podczas przerw szkolnych
 • Pomoc w odrabianiu zadań domowych
 • Prowadzenie zajęć czytelniczych
 • Pomoc w dbaniu o rośliny na terenie szkoły
 • Pomoc w schronisku dla bezdomnych zwierząt
 • Udział i pomoc w akcjach i zbiórkach charytatywnych
 • Wykonywanie prac wytwórczych (okolicznościowych np . kartki świąteczne dla seniorów, ozdabianie pierniczków, wykonywanie stroików świątecznych i.in.)

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 • Być pewnym
 • Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym
 • Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym
 • Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 • Przestrzegać zasad
 • Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie
 • Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 • Chętnie uczyć się
 • Rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać
 • Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
 • Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 • Być osobą na której można polegać
 • Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole
 • Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

.

W roku szkolnym 2022/2023 opiekunami SKW są :

Elżbieta Zardzewiały, Tomasz Butowski, Maria Łepska

 

Załącznik nr 1

DZIENNICZEK PRACY WOLONTARIUSZA – UCZNIA

 

IMIĘ……..……………………………NAZWISKO……………………………………….KLASA ………..

 

Lp. Data Rodzaj działania Ilość punktów Podpis opiekuna

 

Ogółem liczba punktów: ………

 

 

Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na udział syna/córki

……………………………………………………………………………..

w pracach podejmowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza, działający w

Szkole

Podstawowej nr 6 w Kwidzynie w roku szkolnym

2022/2023.

………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE WOLONTARIUSZA

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej i decyduję

się na

członkostwo w Szkolnym Klubie Wolontariusza, działającym w Szkole

Podstawowej nr Przystępując do

Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że zobowiązuję się do

przestrzegania

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego wykonywania

powierzonych

mi zadań.

……………………………………

(podpis wolontariusza)

 

POMYSŁY NA ZADANIA:

 1. Szerzenie idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej i lokalnej:
 2. a) działalność informacyjna

– pogadanki w młodszych klasach

– plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

 1. Udział w spotkaniu z wolontariuszami pracującymi w schronisku
 2. Coroczna zbiórka na rzecz schronisk dla zwierząt (zbieranie karmy – akcja prowadzona zarówno wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 3. Akcja Bezpieczny Pies Przyjaciel, której celem jest uczenie dzieci rozumienia natury i potrzeb psów oraz przekazanie wiedzy na temat: „Jak ustrzec się przed psią agresją”.
 4. Organizacja na terenie szkoły warsztatów z pierwszej pomocy (szerzenie świadomości o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc i jakie znaczenie mają pierwsze cztery minuty po wypadku/ zasłabnięciu).
 5. Udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim (wspieranie się w działaniach, podejmowanie wspólnych inicjatyw).
 7. Praca z osobami starszymi z Domu Pomocy Społecznej (wg. potrzeb).
 8. Udział w akcji DKMS.
 9. Pomoc w organizacji kiermaszów świątecznych.

11 Udział w akcji „Paczuszka dla maluszka”

 1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, ( np. zorganizowanie

zabaw ruchowych dla dzieci z klas 0-3).

 1. Udział w akcjach ,,Koleżeńskie korepetycje”.
 2. Udział w akcji ,,Szlachetna paczka” (pomoc w segregowaniu i pakowaniu rzeczy).

15,Dyżury w  szkolnej stołówce  podczas obiadów.

16.Udział w  organizowanych akcjach na rzecz Hospicjum oraz inne.

 

 

https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2022/10/volunteer-gc4077917a_1920-1024x683.pnghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2022/10/volunteer-gc4077917a_1920-150x150.pngadminBez kategoriiREGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 w Kwidzynie   Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Szkolne Koło Wolontariatu –  jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas VI-VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym...Wtryna SP6 w Kwidzynie