O sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany w terminie głównym w dniach:
 • Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 9:00
 • Matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa), godz. 9:00
 • Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek), godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

 • Język polski – 7 lipca2020 r. (wtorek), godz. 9:00
 • Matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa), godz. 9:00
 • Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek), godz.9:00

przystępuje uczeń, który:

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

 1. Czas trwania egzaminu:

z języka polskiego – 120 minut,

z matematyki – 100 minut,

z języka obcego nowożytnego – 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 1. Wyniki egzaminów ósmoklasisty zostaną ogłoszone do 31 lipca.

Zasady obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty 2020.

 1. Uczeń zdający powinien zabrać ze sobą na egzamin:
  a) legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły.
  b) przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę.
 2. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 3. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.
 4. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 5. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
 6. Podczas egzaminu ósmoklasisty 2020 uczeń zdający nie może:
  a) korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych,
  b) pożyczać materiałów od innych zdających,
  c) korzystać z kalkulatora i słowników,
  d) wychodzić z sali w czasie trwania testu;zgoda może być udzielona jedynie w uzasadnionej sytuacji przez przewodniczącego komisji.
 7. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 8. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
 9. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
 10. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
 11. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 12. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
 13. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 14. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
  Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 1. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) po otrzymaniu pozwolenia, najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. Wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 3. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
 4. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 5. Kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:
  a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej orazkażdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną
  b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
  c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
  d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
 6. Zdający pracują w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy oraz bezpieczeństwo sanitarne:
  a) stolik (ławka) dla każdego ucznia – ustawiony w jednym kierunku, w odległości co najmniej 1,5-metrowego odstępu pomiędzy zdającymi w każdym kierunku,
  b) miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów – co najmniej 1,5-metrowy odstęp od zdających oraz innych członków zespołu nadzorującego.
 7. W przypadku:
  a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
  b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzeniatelekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionychw komunikacie o przyborach
  c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.
Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

 1. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie.
 1. Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, CKE zastrzega możliwość wprowadzenia kolejnych zasad organizacji i przeprowadzania wglądów w 2020 r., mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdających i ich rodziców.

 

https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/06/omr-3723133_1920-1024x683.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/06/omr-3723133_1920-150x150.jpgadminBez kategoriiO sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany...Wtryna SP6 w Kwidzynie