Pobierz regulamin i zgłoszenie udziału

KONKURS JUBILEUSZOWY NR 1 „Zaprojektuj logo szkoły z okazji 60-lecia ”

                                Ogłoszony 6 maja 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY – LOGO Z OKAZJI 60-LECIA

Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Władysława Gębika w Kwidzynie, która obchodzi swoje 60- lecie.

Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego – logo z okazji Jubileuszu 60- lecia Szkoły.

Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Dyrektor Szkoły we współpracy z nauczycielem plastyki
Elżbietą Zardzewiały.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo, które będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, popularyzatorskich i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Szkołę.

Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do Jubileuszu 60–lecia Szkoły.

 

II.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, rodzice i sympatycy naszej szkoły.
 2. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i zespołowo, np. dziecko wraz z rodzicem.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.
 4. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 5. Prace, które nie spełnią wymogów , nie będą podlegały ocenie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie .
 7. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

 

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

Projekt Logo należy składać:

 1. na nośniku elektronicznym – pendrive, CD/DVD zapisanych w formatach: PNG, JPEG o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 300 dpi oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania; pliki muszą dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości;
 2. na formacie A4 – praca plastyczna wykonana dowolną techniką malarską (czytelna i wyraźna).

Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres e-mail.

Gdy autorem pracy jest rodzic, należy dodać imię i nazwisko dziecka i klasę.

Złożona praca nie może posiadać wad prawnych, nie może naruszać praw osób trzecich. Autor złożonego projektu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem innego logo.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły w kopercie z napisem „Konkurs na projekt graficzny – logo z okazji 60- lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie”.

Prace należy składać w terminie do 20 czerwca 2021 r.

Każdy uczestnik lub zespół (rodzic-dziecko) do konkursu może zgłosić tylko 1 projekt.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

 1. być czytelne i łatwe do zapamiętywania,
 2. być identyfikowalne z naszą szkołą,
 3. wzbudzać pozytywne emocje,
 4. składać się z logotypu (stylizacji literowej) oraz elementu graficznego będącego symbolem.

V.KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Estetyka – oryginalność – czytelność i funkcjonalność – zgodność z danymi szkoły.

 1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły.

 

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wyboru Laureata Konkursu na projekt graficzny – logo dokonuje Komisja Konkursowa.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom, które zostaną wręczone podczas Uroczystości 60-lecia w październiku 2021 r.

 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Planowana data ogłoszenia wyników: 14 października 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły https://www.sp6kwidzyn.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj logo szkoły z okazji 60-lecia ”

DANE AUTORA PRACY

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….…………

Wiek ………………….…………… Klasa ……………………… Telefon …………………………………

OPIEKUN ARTYSTYCZNY (opcjonalnie)

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………      e-mail …………………………………………………….

PLACÓWKA

Nazwa ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… Telefon

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

                                                                                                                                 ………….………….……………………….…

                                                                                                                           (podpis rodzica)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

https://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2021/05/pencil-3150319_1920-1024x599.jpghttps://sp6kwidzyn.pl/wp-content/uploads/2021/05/pencil-3150319_1920-150x150.jpgadminBez kategoriiPobierz regulamin i zgłoszenie udziału KONKURS JUBILEUSZOWY NR 1 „Zaprojektuj logo szkoły z okazji 60-lecia ”                                 Ogłoszony 6 maja 2021 r. REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO Z OKAZJI 60-LECIA Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Władysława Gębika w Kwidzynie Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im....Wtryna SP6 w Kwidzynie